श्री कलिकाष्टकम्श्री कलिकाष्टकम्
ध्यान
गलद्रक्त मुंडावली कंठमाला ,
महाघोररावा सुन्दष्ट्रा कराला |
विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी ,
महाकालकामाकुला कालिकेयम् ||
भुजे वामयुग्मे शिरोसि दधाना,
वरं दक्षयुग्मेभयं वै तथैव |
सुमध्यापि तुन्ग्स्तना भारनम्रा,
लसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्या |
शवद्वन्द्वकर्णावंतसा सुकेशी,
लसत्प्रेतपाणि प्रयुक्तैककांची |
शवाकारमञ्चाधिरुढा शिवाभि-
श्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे ||

स्तुति
विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन ,
समाराध्य काली प्रधाना बभूवुः ||
अनादि सुरान्दि मखान्दि भवादी,
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः |१
जगंमोहनीयम तु वाग्वादिनीयम,
सुह्रित्पोषिणी शत्रुसन्हारिणीयम् |
वचस्स्तम्भनीयम् किमच्चाटनीयम्,
स्वरुपम् त्वदीयम् न विन्दति देवाः |२
इयम् स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली,
मनोजाम्स्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्यात् |
तथा ते क्रितार्थो भवनतीति नित्यम्,
स्वरुपम् त्वदीयम् न विन्दन्ति देवाः |३
सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता,
लसत्पूतचित्ते सदाविर्भवस्ते |
जपध्यानपूजासुधाधौतपङ्काः,
स्वरुपम् त्वदीयम् न विन्दन्ति देवाः |४
चिदानन्दकन्द हसन्मन्दमन्द,
शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बम् |
मुनीनाम् कवीनाम् ह्रदि द्योतयन्तम्,
स्वरुपम् त्वदीयम् न विन्दन्ति देवाः |५
महामेधकाली सुरक्तापि शुभ्रा,
कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया |
न माला न बृध्दा न कामातुरापि,
स्वरुपम् त्वदीयम् न विन्दन्ति देवाः |६
क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं,
मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् |
तव ध्यानपूतने चापल्यभावात्,
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः |७
यदि ध्यानयुक्तां पठेद्यो मनुष्य-
स्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च |
गृहे चाष्टसिध्दिमृते चापि मुक्तिः,
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः ||८

ॐ इति श्रीः ॐ

[ RAVIKANT UPADHYAY ] [ PROFILE ] [ DISCLAIMER ] GANJBASODA | VIDISHA | MP | INDIA |

           


Keywords: ashtaka, ashtakam, kali, kalika, ma, shri,